Mainstreaming

Upowszechnienie

lekcja(1)

Celem działań upowszechniających jest zwiększanie wiedzy na temat funkcjonowania i zalet Wirtualnych Laboratoriów wśród zdefiniowanych grup docelowych projektu: użytkowników, odbiorców, a także decydentów. Istotną grupą docelową działań z zakresu upowszechniania stanowią również liderzy opinii społecznej, którzy – w późniejszym czasie – w istotny sposób mogą wesprzeć włączenie produktu do głównego nurtu polityki oświatowej. Działania upowszechniające w projekcie są prowadzone w sposób komercyjny i niekomercyjny. Ten pierwszy dotyczy wszystkich działań, na które przewidziano we wniosku środki budżetowe. Działania niekomercyjne są prowadzone bez dodatkowych kosztów – przy wykorzystaniu wiedzy i narzędzi Beneficjenta.

Działania upowszechniające projektu stwarzają grunt pod późniejsze działania mające na celu włączenie produktów finalnych do głównego nurtu polityki oświatowej.

Działania z zakresu upowszechniania są prowadzone w odniesieniu do różnych grup odbiorców i w zależności od takiej grupy – komunikaty i narzędzia są zróżnicowane.

Mainstreaming

Celem projektu Wirtualne Laboratoria jest zbudowanie finalnego narzędzia edukacyjnego, wykorzystywanego podczas kształcenia w szkole o profilu: technik logistyk, a następnie wykorzystanie finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów na innych kierunkach kształcenia w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. W efekcie niezwykle istotne są działania z zakresu włączania do głównego nurtu polityki oświatowej (tzw. Mainstreaming), dzięki którym – wzorując się na wytycznych Sieci Tematycznych PO KL – ukierunkowano projekt na zmianę funkcjonującej obecnie polityki oświatowej niewykorzystującej kształcenia w oparciu o Wirtualne Laboratoria. Mainstreaming projektu ma także na celu zmianę postaw decydentów, podnoszenie świadomości wszystkich grup docelowych oraz przełamywanie stereotypów i obaw przed kształceniem w oparciu o podobne metody.

W zakresie mainstreamingu horyzontalnego duży nacisk kładziony będzie na mainstreaming praktyk, a więc lobbowanie za wykorzystaniem metody Wirtualnych Laboratoriów przy kształceniu na innych kierunkach zawodowych. Kierunki, w których możliwe jest zastosowanie tej metody przy wsparciu kształcenia – będą zidentyfikowane w trakcie trwania projektu. Ten rodzaj działań z zakresu włączania będzie prowadzony w kierunku użytkowników projektu (nauczycieli kształcących w przedmiotach zawodowych) oraz decydentów (dyrektorów szkół, którzy mają największy wpływ na realizowane w szkołach narzędzia kształcenia). Istotną rolę przy działaniach horyzontalnych pełnią Krajowe Sieci Tematyczne, dzięki którym wypracowany produkt może zacząć samodzielnie funkcjonować. Po wypracowaniu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów – dzięki aktywizacji Sieci Tematycznych – zbadane zostanie spełnienie faktycznych potrzeb w szkołach, które testowały innowację. W przypadku pozytywnej opinii szkół, podjęte zostaną działania aktywizujące to środowisko w kierunku szerszego stosowania innowacji.

Ze względu na złożoność i rozległość systemu edukacji ponadgimnazjalnej w Polsce, a także fakt, że zmiany w procesie kształcenia w szkołach muszą być wygenerowane lub zaakceptowane przez decydentów wyższego szczebla kształtujących politykę edukacyjną – bardzo istotnymi w projekcie są działania z zakresu mainstreamingu wertykalnego. Najistotniejszym elementem tych działań jest transfer doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w ramach Wirtualnych Laboratoriów do głównego nurtu polityki oświatowej, tzw. mainstreaming polityk. Wywieranie wpływu na proces zmian polityki edukacyjnej będzie realizowane poprzez wykorzystanie efektów finalnych projektu (gotowej metody Wirtualnych Laboratoriów wraz z dokumentami określającymi możliwości jej wykorzystania na innych kierunkach kształcenia oraz podręcznikami, materiałami dydaktycznymi i innymi elementami rozjaśniającymi metodę i wspierającymi komunikację) w kontakcie z osobami mającymi wpływ na zmianę polityki oświatowej. Kluczowym wręcz elementem działań wertykalnych jest współpraca z Sieciami Tematycznymi, dzięki którym beneficjent może uzyskać kontakt z decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki edukacyjnej. Istotnym jest również dostęp do ekspertyz i porad poprzez wykorzystanie ekspertów w ramach Sieci Tematycznych. Przy współpracy z Sieciami Tematycznymi zostaną zidentyfikowane obszary legislacji, które mogą wesprzeć włączenie produktu do głównego nurtu polityki, a także będzie prowadzony lobbing decyzyjny, ukierunkowany na wprowadzenie zmian i ułatwień przy wykorzystywaniu finalnej metody kształcenia w szkołach zawodowych w całym kraju

Zobacz również:

1) Użytkownicy
Użytkownikami produktu i zarazem działań z zakresu upowszechniania są nauczyciele prowadzący lekcje na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne oraz laboratorium magazynowe. Dobór tej grupy docelowej wynika z faktu iż to właśnie nauczyciele uczący tych przedmiotów będą wykorzystywać w pracy z młodzieżą Wirtualne Laboratoria. W wymiarze testowym będzie to 49 nauczycieli z 49 szkół testujących. W wymiarze upowszechnienia i włączenia w ramach projektu – 240 nauczycieli. Zostanie zorganizowanych 16 warsztatów, a w każdym udział weźmie 15 nauczycieli, co daje liczbę 240. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie pośród potencjalnie wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych, których wg GUS jest obecnie 67774. Tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego.

2) Odbiorcy
Odbiorcami produktu i zarazem działań z zakresu upowszechniania są uczniowie kształcący się na kierunkach: technik logistyk lub technik spedytor. Dobór tej grupy docelowej wynika z faktu, iż to uczniowie będą zdobywać wiedzę w oparciu o Wirtualne Laboratoria. W wymiarze testowym będzie to 2940 uczniów. Liczba ta powstała z następującego wyliczenia: średnio w klasie jest 30 uczniów, dwa roczniki będą przeprowadzały testy, a szkół testujących jest 49 (Iloczyn 30x2x49). Uczniom tym upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie pośród potencjalnie wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych kierunków zawodowych, których wg danych GUS jest obecnie 948776. Tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów. Ogólna liczba szkół, które kształcą w Polsce na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor, wynosi 568.

3) Decydenci
Decydentami produktu są dyrektorzy szkół kształcących na kierunkach: technik logistyk lub technik spedytor. To od ich bezpośrednich decyzji zależy czy Wirtualne Laboratoria zostaną wprowadzone jako narzędzie kształcenia na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne i laboratorium magazynowe, na stałe. Wśród dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach: technik logistyk i technik spedytor, upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie wśród dyrektorów szkół kształcących w ogóle w kierunkach zawodowych, w których można wykorzystać Wirtualne Laboratoria i tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów.

4) Liderzy opinii społecznej
Pod tak zdefiniowaną grupą odbiorców działań z zakresu upowszechniania rozumie się przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego, samorządów terytorialnych oraz bibliotek pedagogicznych, a także inne osoby mogące mieć wpływ na wprowadzenie produktu do głównego nurtu polityki oświatowej. Z tą grupą docelową komunikacja odbywać się będzie przy użyciu niekomercyjnych kanałów upowszechniania, w tym przede wszystkim kontakt osobisty oraz budowania wizerunku Wirtualnych Laboratoriów w oparciu o współpracę z mediami.

Plan działań upowszechniających

Charakterystyka podejmowanych działańGrupy docelowe
Administracja internetowym punktem konsultacji i upowszechnienia idei wirtualnych laboratoriów (www.laboratoria.wsl.com.pl)Wszystkie grupy docelowe
Publikacja informacji upowszechniających ideę wirtualnych laboratoriów w wiodącej prasie ogólnopolskiej.Wszystkie grupy docelowe
Publikacja informacji upowszechniających ideę wirtualnych laboratoriów w prasie logistycznej i oświatowej (2011-2012). Wszystkie grupy docelowe
Zamieszczenie baneru informującego o projekcie na portalach edukacyjnych.Wszystkie grupy docelowe
Dystrybucja plakatu informującego o projekcie wśród 49 szkół zakwalifikowanych do projektu. Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Prezentacja produktu podczas wycieczek organizowanych do WSL w ramach programu „WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH” przez cały rok akademicki: Lista wycieczek, podczas których zaprezentowano projekt. Użytkownicy, Odbiorcy
Budowa bazy mediów społecznych i logistycznych, które mogą być zainteresowane projektem (zrealizowano w okresie lipiec-wrzesień. Baza w posiadaniu specjalisty ds. upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki oświatowej).Wszystkie grupy docelowe
Przekazywanie informacji o projekcie do mediów – cykliczne sporządzanie informacji prasowych w całym okresie trwania projektu. Użytkownicy, Odbiorcy
Zgłoszenie projektu do Konkursu „Innowacje w logistyce” organizowanego przez czasopismo logistyczne EUROLOGISTICS – zrealizowano w październiku 2010. Użytkownicy, Odbiorcy
Stworzenie informatora o projekcie. Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Produkcja stojaków roll-up i ścianki pop-up promujących projekt podczas wszelkich wydarzeń – konferencji, spotkań, warsztatów, debaty, itd. Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Przeprowadzenie wizyt badawczych w szkołach, podczas których prowadzono konsultacje m.in. zwiększające wiedzę o projekcie.Użytkownicy, Decydenci
Przeprowadzenie badań dotyczących oczekiwań nauczycieli wobec Wirtualnych Laboratoriów, a przez to upowszechnianie wiedzy o projekcie.Użytkownicy
Przeprowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu prowadzenia Wirtualnych Laboratoriów.Użytkownicy
Przygotowanie internetowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia Wirtualnych Laboratoriów.Użytkownicy
Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowanych założeń i modeli. Użytkownicy
Opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych z poziomu wirtualnych laboratoriów dla laboratorium magazynowego oraz laboratorium spedycyjno-logistycznego.Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie skryptu dla laboratorium magazynowego i laboratorium spedycyjno-logistycznego.Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie podręcznika dla nauczycieli ułatwiającego im pracę z Wirtualnymi Laboratoriami.Użytkownicy
Przekazanie wniosków z przeprowadzonych spotkań z nauczycielami, tzw. „Katalog dobrych praktyk” na temat projektu.Użytkownicy
Opracowanie raportu o rzeczywistych efektach testowanego produktu i katalogu pożądanych modyfikacji produktu.Użytkownicy
Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych na etapie budowy produktu finalnego.Użytkownicy
Opracowanie katalogu modyfikacji i sposobu ich implementacji do produktu finalnego.Użytkownicy
Opracowanie. wersji finalnej pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych z poziomu wirtualnego LLSiM – dla laboratorium logistyczno – spedycyjnego i laboratorium magazynowego.Użytkownicy
Opracowanie wersji finalnej skryptu dla laboratorium magazynowego oraz laboratorium logistyczno-spedycyjnego (materiał teoretyczny i ćw. do prowadzonych zajęć.Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie wersji finalnej podręcznika dla nauczycieli ułatwiającego im pracę z wirtualnym LLSiM.Użytkownicy
Opracowanie wersji finalnej internetowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia wirtualnego LLSiM.Użytkownicy
Produkcja materiałów upowszechniających i wdrażających innowacje do szkół.Użytkownicy, Decydenci

Plan działań – mainstreaming

Charakterystyka podejmowanych działańGrupy docelowe
Opracowanie założeń dotyczących możliwości oraz formy tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia.Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie instrukcji budowy i eksploatacji Wirtualnego LLSiM.Użytkownicy, Decydenci
Opracowanie założeń metodologicznych i technicznych tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia.Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Stworzenie katalogu kierunków nauczania, w których możliwe będzie wykorzystanie wirtualnych laboratoriów.Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie filmu instruktażowego ułatwiającego włączenie innowacji do głównego nurtu polityki oświatowej.Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie założeń metodologicznych i technicznych tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia.Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Produkcja materiałów upowszechniających i wdrażających innowacje do szkół.Użytkownicy, Decydenci
Wysyłka materiałów projektowych do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.Liderzy opinii
Przeprowadzenie trzydniowych warsztatów z nauczycielami w stolicy każdego województwa -przyjęcie i dyfuzja innowacji.Użytkownicy, Decydenci
Przeprowadzenie jednodniowej ogólnopolskiej debaty dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach zawodowych.Decydenci
Opracowanie i rozpowszechnienie wniosków z przeprowadzonej debaty.Użytkownicy, Decydenci i Liderzy opinii
Dostępne TUTAJ

24.05. Wirtualnych ciągle przybywa

Coraz więcej szkół deklaruje chęć korzystania z Wirtualnych Laboratoriów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się okres próbny, który startuje od września. Codziennie odbieramy telefony z pytaniami o funkcjonalność systemu i możliwość wykorzystania wypracowanych przez nas rozwiązań w szkole zreformowanej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Dzwonią nie tylko nauczyciele i dyrektorzy, ale również przedstawidziele Wydziałów Oświaty JST. Ich zainteresowanie jest najlepszą reklamą dla systemu, który wdrażamy. Sporym zainteresowaniem cieszą się też warsztaty dla nauczycieli – dla tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, w czerwcu będzie ostatni dzwonek, żeby się zapisać. Na prawdę warto. Nie tylko dla certyfikatów i darmowych szkoleń, ale przede wszystkim, żeby edukacja ponadgimnazjalna była na coraz wyższym poziomie. Dla logistyków i nie tylko. 

7.04. Wielkanocne Życzenia

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

 Personel Kluiczowy Projektu

30.03. Idziemy w Polskę


Wirtualne Laboratoria są rozwiązaniem dla każdego, ale jeszcze nie każdy o tym wie. Dlatego przygotowaliśmy pakiety informacyjne o projekcie, które właśnie zaadresowaliśmy do ponad 200 szkół. Ta rzeka listów to dopiero początek. Zanim do Poznania zjadą dyrektorzy szkół na ogólnopolską debatę, mamy w planach pokazać Wirtualne Laboratoria także w środowiskach samorządowych i MEN. Mamy nadzieję na ciepłe przyjęcie, zwłaszcza, że program nauczania wykorzystujący Wirtualne Laboratoria zgodnie z nową podstawą programową można w zasadzie uznać za gotowy. 

17.02. WLLSiM dla każdego


Wszystko co dobre, szybko się kończy. Nie inaczej jest z naszym projektem, chociaż dla szkół, które do tej pory w nim nie uczestniczyły, jest to raczej dobra wiadomość. Od nowego roku szkolnego Wirtualne Laboratoria będą mogły być wykorzystywane przez dowolną szkołę w Polsce. Gotowe ćwiczenia w postaci WLLSiM odmienią życie młodych logistyków i spedytorów. SKorzystają nie tylko oni. Nauczyciele na innych kierunkach zawodowych będą mogli przygotować w systemie własne zadania, bo produkt cały czas będzie się rozwijał. Darmowe szkolenia dla nauczycieli już we wrześniu. Pierwsze sygnały są obiecujące. Biorąc pod uwagę, że Wirtualne Laboratoria są rozwiązaniem wszystkich bolączek związanych z praktycznym nauczaniem zawodowym, trudno się dziwić, że szkoły wykazują spore zainteresowanie.

7.01. Witamy w mainstreamie

Rok 2012 to przede wszystkim początek działań, które zmierzają do wdrożenia Wirtualnych Laboratoriach w jak największej liczbie szkół w Polsce. Dzięki wsparciu Ambasadorów i opiniom dotychczasowych uzytkowników i odbiorców jesteśmy pewni, że nasza innowacja na stałe podniesie jakość polskiej edukacji zawodowej. Czas jest ku temu sprzyjający. Od września tego roku wejdą w życie kolejne zmiany w prawie edukacyjnym, które dotyczą przede wszystkim podstawy programowej i zakresu umiejętności, które powinien posiadać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej. WLLSiM doskonale wpisują sie w ten nowy trend, dzięki procesowej metodzie nauczania. 

5.12. Zbliża się czas podsumowań


Trwają rozmowy z kolejnymi firmami i przedstawicielami prasy, którzy są zainteresowani pełnieniem funkcji Ambasadora Projektu. Od nowego roku to grono na pewno się poszerzy o kilka dobrze znanych marek. Poza tym grudzień to znowu miesiąc intensywnych działań promocyjnych. Pojawiły się już dwa z czterech artykułów sponsorowanych – w pismach Dyrektor Szkoły i  Fundusze Europejskie, a na portalach edukacyjnych można znowu zobaczyć odsłonę projektowego baneru. Na koniec roku spodziewamy się też wysypu publikacji w mediach – zarówno internetowych jak i tradycyjnych, a wszystko za sprawą ostatniej zaplanowanej w tym roku wysyłki informacji prasowej. 

1.11. Idziemy ostro do przodu


W projekcie przyszedł czas na wprowadzenie w życie wniosków na temat kształtu produktu finalnego, które zebrano podczas testów. Listopad z pewnością upłynie pod znakiem spotkań – nie tylko w ramach naszego zespołu, ale również z partnerami i przedstawicielami instytucji związanych z projektem. Dzieki temu dobre praktyki wypracowane przez ostatnie 17 miesięcy zostaną odpowiednio wykorzystane. O potrzebie w tym zakresie świadczą nie tylko opinie nauczycieli, wygłoszone podczas wrześniowych warsztatów. Coraz więcej firm wyraża zainteresowanie absolwentami kształconymi w oparciu o Wirtualne Laboratoria. Dostrzegają nie tylko innowacyjność tej metody, ale przede wszystkim praktyczne aspekty. Do grona Ambasadorów projektu juz wkrótce dołączy Lug Lightnig Factory sp. z o.o. z Zielonej Góry. Mamy nadzieję, że to dopiero początek.

16.10. Kręcimy, czyli o trudach tworzenia filmów informacyjnych


Największe trudności przy produkcji materiałów wideo nastręcza zawsze pytanie o to, co i jak chcemy powiedzieć. Na szczęście, ten etap mamy już za sobą. Wstepnie wytypowaliśmy miejsca na plany filmowe i zaangażowaliśmy do pomocy obiecujących aktorów. Uchylając rąbka tajemnicy możemy zdardzić, że w filmach pojawią się uczniowie z Poznania, Gniezna, Wrocławia i Bielsko-Białej.

O czym będą filmy? Przede wszystkim pokażemy w nich, jak teoria przeplata się z praktyką i do czego na prawdę mogą się przydać ćwiczenia z WLLSiM.  Zajrzymy na zaplecze kilku znanych na polskim rynku firm, które na co dzień wykorzystują w swojej pracy systemy klasy ERP. Wyjaśnimy skąd wzięła się idea pomysłu i dlaczego coraz więcej szkół jest zainteresowanych Wirtualnymi Laboratoriami oraz dlaczego dla pracodawców uczniowie z 49 szkół testujących są atrakcyjniejszymi pracownikami niż ktokolwiek inny. Materiał powinien zejść z montażu w okolicach grudnia. Nie pozostaje więc nic innego, jak wziąć się do dzieła!

18.09. Po warsztatach


W siedzibie WSL odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli, tym razem jednodniowe. Pierwszą część spotkania, podczas której poszczególni członkowie persolnelu kluczowego podsumowali ostatnie półrocze funkcjonowania projektu, zakńczyła się pokazem filmów dydaktycznych. Opracowane w ramach drugiego projektu unijnego realizowanego przez WSL, będą dostępne dla nauczycieli z całej Polski. Jest to zdecydowana zmiana jakościowa i zdaniem obecnych na warsztatach, na pewno z korzyścią dla ich uczniów.

Podczas szkoleń w pracowniach komputerowych nie było wiele nowości. Prowadzący skupili się raczej na podsumowaniu dotychczasowej pracy z systemem i przećwiczeniu zagadnień, które dla uczniów były przez ostatni semestr najbardziej kłopotliwe. W spotkaniu wzięła też udział grupa uczniów z poznańskiego Lelewela, która ku naszej radości, zgodziła się wziąć udział w produkcji filmów infomracyjnych o projekcie. Fragmenty zebranych materiałów już niedługo na Facebooku.

29.08. Koniec wakacji – znów w biegu


W tym tygodniu 1 września – uczniowie wracają do szkół, a nasza praca w projekcie znów nabiera tempa. W połowie września odbędą się warsztaty dla nauczycieli. Tym razem jeszcze w wersji dla nauczycieli z 49 szkół. Od zeszłego tygodnia wiemy, że na etapie upowszechniania do dotychczasowej grupy dołączą nauczyciele z innych szkół zainteresowanych projektem. Kończy się podsumowywanie etapu testowego, więc wnioski z ostatniego półrocza będą idealną okazją do wymiany opinii podczas tego spotkania.

Aktywność na Facebooku nieco zmieni swój charakter. Oprócz tekstów poświęconych idei wirtualizacji, wpisy skoncentrują się bardziej na zagadnieniach związanych z nauką, systemami ERP i powodami, dla których warto się ich uczyć. Mamy nadzieję, że uczniowie chętnie zaangażują się w dyskusję o tym, co ich zdaniem ułatwia naukę i jakie mają w szkole problemy edukacyjne. Z pomocą nauczycieli, którzy współuczestniczyli w testowaniu WLLSiM, pozwoli to udoskonalić metody kształcenia i wprowadzić polskie szkolnictwo w XXI wiek.


29.07. W siepniu szturmujemy media


W przyszłym tygodniu rusza kolejna wysłka informacji skierowanych głównie do mediów regionalnych i branżowych. Zgodnie z założeniami w zakresie upowszechniania, ich celem jest zwiększenie świadomości na temat efektów testowania WLLSiM. Jest to szczególnie dla rodziców gimnazjalistów, którzy od nowego semestru zaczynają naukę w technikach zawodowych. Praktyczne zajęcia w Wirtualnych Laboratoriach mogą być szansą na lepszą przyszłość dla ich dzieci. Ze względu na elastyczność zastosowanych rozwiązań, WLLSiM i jego późniejsze wersje dla innych niż logistyka i spedycja kierunków zawodowych będą dużą pomocą również dla nauczycieli.

Z niecierpliwością czekamy na wrześniowe warsztaty konsultacyjne. Już wiadomo, że odbędą się 16 września. Będzie to okazja do podsumowania całego etapu testowego i zebrania opinii, które powstały po przemyśleniu trybu pracy z WLLSiM „na chłodno”. Dzięki temu na pewno pojawią się pomysły jak dodatkowo uatrakcyjnić opracowywaną metodę uczenia się, żeby była nie tylko praktyczna ale przede wszystkim ciekawa. Artykuły w prasie i dyskusja w Internecie, na pewno w tym pomogą.

14.07. Wakacje w pocie czoła


W szkołach wakacje pełną parą, ale dla pracowników projektu, lipiec to czas wytężonych przygotowań. W związku z końcem etapu testowego, są zbierane i opracowywane szczegółowe dane, które będą stanowić podstawę prac nad finalną wersją Wirtualnych Laboratoriów. W zakresie upowszechniania i włączania informacji o projekcie, wakacje to czas zdecydowanie spokojniejszy, ale równie pracowity. Weryfikacja założeń strategii i dostosowanie podejmowanych działań do zebranych dotychczas informacji zwrotnych to niezbędne działanie, bez którego trudno byłoby mówić o sukcesie. Rozbudowa i aktualizacja baz danych oraz zebranie materiałów dla mediów, to tylko niektóre z ostatnich zadań. Prawdziwa ofensywa przypadnie na drugą połowę sierpnia, więc warto śledzić co będzie się działo nie tylko na stronie projektu, ale również w mediach społecznościowych. 

Pierwsze podsumowania pokazują, że nauczyciele są zadowoleni z pracy z iScalą i chętnie dalej wykorzystywaliby Wirtualne Laboratoria. Dodatkowo uczniowie pytają o to, czy w przyszłym roku będą również realizowali zajęcia z iScalą. Wirtualne Laboratoria zdecydowanie uatrakcyjniają prowadzenie zajęć i budzą zainteresowanie uczniów, co bardzo ułatwia pracę nauczycieli i zwiększa zainteresowanie uczniów. Z punktu widzenia pomysłodawców projektu i członków personelu kluiczowego, to bardzo dobra wiadomość. Tym bardziej, że ten pozytywny trend utrzymuje się od dłuższego czasu, co świadczy o wyborze dobrego kierunku rozwoju produktu.

24.06. Pierwsza burza mózgów za nami


W środę odbyło się spotkanie z ekipą odpowiedzialną za produkcję filmów. Pierwsze pomysły zostały utrwalone. Podstawą dalszych działań będzie jasne i proste w formie komunikowanie korzyści płynących z wykorzystania Wirtualnych Laboratoriów przez poszczególne grupy docelowe. Z uwagi na specyfikę roku szkolnego początek prac związanych z produkcją przypadnie na koniec sierpnia. W czasie wakacji dopracowane zostaną scenariusze i wybrane plany zdjęciowe. Odbędzie się również nabór statystów zainteresowanych graniem w filmach. Jest to świetna sznasa na zacieśnienie współpracy ze szkołami biorącymi udział w projekcie i bezpośredni kontakt z użytkownikami orazodbiorcami produktu. 

Działania na fanpagu projektu na Facebooku mają na razie charakter kontaktowy. Aktywność w social media będzie w najbliższym czasie się nasilać z kumulacją działań w miesiącu wrześniu i październiku. Stąd produkcja filmów pozwoli również zacieśnić wiezi z grupą fanów. 

12.06. Kolejne odsłony upowszechniania


Na razie czerwiec upływa pod znakiem działań o charakterze komercyjnym. Tekst sponsorowany na temat Wirtualnych Laboratoriów można było zobaczyć w ostatnim wydaniu Głosu Nauczycielskiego, wkrótce pojawi się też na łamach O szkole.pl oraz Dyrektora Szkoły. Na portalach edukacyjnych znów można zobaczyć banery promujące ideę projektu. Pod adresem www.wsl.wufoo.com/forms/ankieta-dla-nauczycieli-po-testach/ pojawiła się ankieta dla nauczycieli, badająca ich zadowolenie z pracy z WLLSiM, wyniki na ą się przydtane na etapie oceniania dotychczasowych rozwiązań i tworzenia produktu finalnego.

W poniedziałek rozstrzygnięto przetarg na produkcję filmów informacyjnych o projekcie, który wygrała wrocławska firma specjalizująca się w produkcji o charakterze reportażowym. 

21.05. Prawdziwy film o wirtualnym nauczaniu


Idea filmów informacyjno-instruktażowych pojawiła się już na etapie planowania projektu. W miarę, jak Wirtualne Laboratoria nabierały realnych kształtów, ten pomysł zyskiwał na znaczeniu. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w czerwcu ruszy proces twórczy – zostanie opracowany scenariusz i prawdopodobnie padnie pierwszy klaps na planie zdjęciowym. Efektem prac w tym zakresie będzie 10 filmów, z których większość będzie miała charakter informacyjny. Będzie można się z nich dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi w wirtualizacji, jak wyglądało tworzenie Wirtualnych Laboratoriów i w jaki sposób można wdrożyć je w szkole. Na bazie doświaczeń szkół testujących, powstanie rodzaj manuala dla nowych placówek zainteresowanych pracą z Wirtualnymi Laboratoriami. 

Jak będzie wyglądała realizacja i kto przygotuje filmy? To okaże się dopiero na początku czerwca, kiedy rozstrzygnięte zostanie zapytanie ofertowe. Oprócz profesjonalnego wsparcia wykonawcy, naszą ideą jest zaproszenie do współpracy przy tworzeniu scenariusza wszystkich osób związanych z projektem. Głównym kanałem wymiany informacji będą profil na facebooku i forum dyskusyjne dla nauczycieli.

9.05. Jesteśmy coraz bardziej społecznościowi


Przybywa nam fanów na Facebooku. Profil projektu został upubliczniony w kwietniu, jednak prace związane z opracowaniem strategii komunikowania tym kanałem zostały podjęte jeszcze wcześniej. Można nas znaleźć pod adresem: http://www.facebook.com/WirtualneLaboratoria Na razie grupa fanów rozrasta się powoli, ale wynika to zdecydowanie z niedogodności terminu. W szkołach właśnie rozpoczął się martwy sezon – matury, praktyki, wakacje. Na razie na walla trafiają przede wszystkim informacje dotyczące publikacji o projekcie i ciekawe teksty poświęcone wirtualnym metodom nauczania. Mamy nadzieję, że we wrześniu, z początkiem nowego roku akademickiego, rozgorzeje tam dyskusja na temat pracy z WLLSiM. Profil został stworzony głównie z myślą o uczniach, choć jesteśmy otwarci również na grono pedagogiczne, przedstawicieli firm czy inne osoby zainteresowane projektem.

Profil na FB nie jest jedyną aktywnością w mediach społecznościowych. Nauczyciele mogą korzystać z forum dyskusyjnego projektu, gdzie oprócz dyskusji na tematy związane z edukacją i rozwojem zawodowym, można znaleźć najważniejsze informacje związane z udziałem w projekcie. Jest to również w miarę szybka droga kontaktu z członkami personelu kluczowego, co jest szczególnie istotne w kwestiach finansowych i logistycznych. Docelowo forum ma stać się równi platformą komunikowania środowisk pedagogicznych i biznesowych. Bez takiej rozmowy trudno będzie w przyszłości dostosować nauczanie w szkołach do zmieniających się warunków rynkowych.

21.04. Święta Wielkiej Nocy


 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, cały personelu kluczowy projektu składa wszystkim osobom związanym z Wirtualnymi Laboratoriami życzenia wesołych i rodzinnych Świąt, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa. Mamy nadzieję, że z nowym optymizmem będziemy kontynuować  współpracę nad projektema pasmo kolejnych sukcesów będzie źródłem naszej wspólnej radości.

Personel Kluczowy Projektu

9.04. Kolejne szkolenie za nami


W siedzibie WSL przy Estkowskiego po raz kolejny spotkali się nauczyciele ze szkół testujących. Trzydniowe szkolenie z obsługi WL było nie tylko okazją do uzupełnienia wiedzy na temat pracy w programie. Przy okazji nauczyciele wypowiadali się na temat wszelkich niedogodności związanych z wersją testową produktu, zgłaszali problemy natury administracyjnej i dyskutowali o praktycznych aspektach wirtualnej nauki. Najczęściej poruszane problemy dotyczyły warstwy technicznej związanej z uruchomieniem WLLSiM w szkole i wynikały ze specyfiki współpracy ze szkolnym informatykiem. Drugą ważną kategorią były te uwagi, które dotyczyły merytoryczne strony produktu. Nauczyciele zwracali uwagę na konieczność rozbudowania liczby ćwiczeń i uatrakcyjnienie graficzne interfejsu oraz pomniejsze poprawki w fukncjonalności WL.

Spotkanie było dobrą okazją do zrobienia zdjęć. Po raz pierwszy informacja prasowa przygotowana do mediów po tym wydarzeniu opierała się na niemal w stu procentach na zindywidualizowanym materiale zdjęciowym. Dzięki rozmowie z poszczególnymi nauczycielami udało się też rozbudować bazę mediów lokalnych o prasę i portale, które nie są objęte monitoringiem mediów z Press Servisu. Część nauczycieli zgłosiła chęć współpracy przy napisaniu materiału informacyjnego dla prasy, co może zaowocować kolejnymi publikacjami na temat projektu i współpracy przy podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego. Szczególnie istotna dla szkół jest aktywność w zakresie media relations w czasie rekrutacji. Z punktu widzenia władz szkół testujących, Wirtualne Laboratoria mogą być ich istotną przewagą konkurencyjną w walce o nowych uczniów.

27.03. Wizyta robocza w ZSZ 6


W tym tygodniu członkowie personelu kluczowego odwiedzą Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Lelewela w Poznaniu. Będą zbierali opinie nauczycieli na temat pomocy dydaktycznych i pracy z systemem iScala. Na tej podstawie zostaną podjęte decyzje co do dalszego kierunku rozwoju Wirtualnych Laboratoriów w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne młodychł uczniów innych kierunków zawodowych. Rozmowy z nauczycielami są szczególnie cennym źródłem informacji, ze względu na ich wieloletnie doświdczenie w pracy z uczniami. W głównej mierze to właśnie ta grupa inicjuje pracę z systemem i przystosowuje go do wymogów związanych z realizacją programu nauczania.

Opinie nie byłyby wszechstronne, gdyby pominięto wnioski zgłaszane przez uczniów. Jako osoby uczące się metodą Wirtualnych Laboratoriów najlepiej wiedzą, czy przyswajanie informacji jest łatwe i zgodne z wymogami nauczyciela, a forma organizacji ćwiczeń atrakcyjna.  Najbardziej wymagającymi odbiorcami jest grupa najzdolniejszych osób, które szybko przyswajają sobie nowości i dogłębnie analizują przerabiany materiał. Ponieważ WLLSiM muszą być dostosowane do pracy na różnych poziomach zaawansowania, personel projektu podczas wizyty roboczej ma zamiar zebrać również opinie młodzieży.

 

6.03. Lepiej widoczni w sieci


Nawet najbardziej innowacyjne rozwiązania wymagają rozpropagowania, dlatego w ramach działań upowszechniających szczególne znaczenie mają publikacje w Internecie. Portale edukacyjne są odwiedzane zarówno przez nauczycieli i uczniów, jak i rodziców, którzy w znacznym stopniu wpływają na proces kształcenia swoich dzieci. W tym miesiącu propagujemy idee wirtualnych laboratoriów za pomocą banerów projektu. Mozna je znaleźć na portalach:

 • edukacja.net,
 • kierunki.net,
 • uczelnie.net.
 • edunews.pl
 • oswiata.org.pl
 • rp.pl

Docierają do nas informacje o tym, że Wirtualne Laboratoria ułatwiają pracę osobom z indywidualnym tokiem nauczania. Dzięki wirtualnej formule ćwiczeń możliwe jest nie tylko odrobienie pracy domowej, ale również odbycie normalnej lekcji za pośrednictwem Internetu. Nauczyciele widzą w tym sporą szansę dla tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą przychodzić do szkoły. 

27.02. Pierwsze opinie o pracy z WLLSiM


Uczniowie ze wszystkich 49 szkół mają za sobą pierwszy kontakt z Wirtualnymi Laboratoriami. Ze względu na różnice w harmonogramach roku szkolnego w poszczególnych województwach, nie każdy zaczął zajęcia z LLS i LM dokładnie z początkiem roku kalendarzowego. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Nauczyciele podkreślają, że WLLSiM to dla nich wartościowe narzędzie pracy. Dzięki nauce w oparciu o program iScala, uczniowie lepiej rozumieją funkcjonowanie firmy, a ćwiczenia wykonywane na komputerach są o wiele ciekawsze niż te rozwiązywane w zeszytach.

 
Zainteresowanie projektem wykazują w coraz większym zakresie szkoły spoza grupy testującej – m.in. CKU z Konina. Personel projektu przygotowuje się do rozszerzenia dostępu do WLLSiM na kolejne placówki już od września, w tej chwili cały czas trwają prace przygotowawcze. Upowszechnianie informacji o projekcie przebiega dość dynamicznie. W mediach systematycznie pojawiają się publikacje. Od przyszłego miesiąca na portalach edukacyjnych pojawią się też bannery informujące o projekcie. 
 • 15 września 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Inowrocławia
 • 20 września i 12 października 2010r. wycieczki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Bolechowa
 • 27 września 2010r. wycieczka z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
 • 30 września i 4 października 2010r. wycieczki z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy
 • 6 października 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy
 • 19 października i 3 listopada 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Technicznych w Świebodzinie
 • 20 października i 25 października 2010r. wycieczki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
 • 5 listopada 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
 • 10 listopada 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łowiczu
 • 3 grudnia 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Nowej Soli
 • 8 grudnia 2010r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie
 • 8 grudnia 2010r. wycieczka z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy
 • 11 stycznia 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
 • 18 stycznia 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół im. S. Staszica we Wschowie
 • 1 lutego 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie
 • 10 lutego 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół w Poddębicach
 • 15 lutego 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 • 22 lutego 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie Wielkopolskim
 • 18 marca 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie
 • 22 marca 2011 r.  wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą
 • 29 marca 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu
 • 07 kwietnia 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie
 • 19 kwietnia 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
 • 20 kwietnia 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu
 • 28 kwietnia 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Menedżerskich w Gnieźnie
 • 24 maja 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • 27 maja 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
 • 07 czerwca 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • 09 czerwca 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • 14 września 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku
 • 27 września 2011 r. wycieczka z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czarnkowa
 • 4 września 2011 r. wycieczka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu
 • 11 października 2011 r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
 • 18 października 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • 25 października 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Szczecinie
 • 3 listopada 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu
 • 8 listopada 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
 • 15 listopada 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Menadżerskich w Świeciu
 • 6 grudnia 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
 • 13 grudnia 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja z Szamotuł
 • 15 grudnia 2011r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
 • 10 stycznia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Opalenicy
 • 17 stycznia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół we Wschowie
 • 24 stycznia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach
 • 14 lutego 2012r. wycieczka  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
 • 21 lutego 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu
 • 6 marca 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie
 • 13 marca 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
 • 27 marca 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie
 • 3 kwietnia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
 • 17 kwietnia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie
 • 22 kwietnia 2012r. wycieczka z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku
 • 24 kwietnia 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • 26 kwietnia 2012r. wycieczka z  Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 • 22 maja 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
 • 29 maja 2012r. wycieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

Edycja 2010


Innowacje to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania swojego otoczenia, sięgania po nowe pomysły, udoskonalania rozwiązań. To czasy dla ludzi, którzy postępują niekonwencjonalnie, którzy potrafią wyobrazić sobie rzeczy niewyobrażalne i uparcie prą do przodu – stwierdził Tom Peters („Nowa wojna – nowy biznes). W tym roku odbyła się szósta edycja konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” organizowanego przez EUROLOGISTICS. Konkurs ma na celu zaprezentowanie i wyróżnienie produktów najlepszych z najlepszych, które w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się na rynkach europejskich lub ich wdrożenie jest planowane w najbliższej przyszłości.

Do konkursu zgłoszony został projekt „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji”

Rozstrzygnięcie konkursu 3 grudnia 2010r.