Krajowa sieć tematyczna

Projekt ze względu na swój innowacyjny charakter stał się częścią inicjatywy mającej na celu wspieranie realizacji tego typu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obszar tematyczny realizacji projektu spowodował objęcie go pomocą Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i szkolnictwo wyższe.

Sieci Tematyczne stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne, a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwia uwzględnienie różnych punktów widzenia, a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych.

Udział w pracach Sieci Tematycznej przedstawiciela personelu realizującego projekt jest bardzo istotny dla planów włączenia tworzonej innowacyjnej metody kształcenia do głównego nurtu polityki oświatowej. Chęć rozpowszechnienia idei wirtualnego współużytkowania przez wiele szkół, niedostępnego dla nich dotąd oprogramowania do realizacji laboratoriów zawodowych, oraz przyjęcia idei tej jako standard kształcenia, będzie wymagała przekonania do tego pomysłu bardzo wielu osób. Począwszy od samych uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a skończywszy na przedstawicielach organów władzy samorządowej i państwowej. Dlatego też, każde forum wymiany informacji jest bardzo cenne dla dyfuzji innowacji i powszechnego wykorzystania Wirtualnych Laboratoriów.Sieci Tematyczne to zarówno forum wymiany doświadczeń oraz oceny rezultatów przedsięwzięć innowacyjnych, jak również kluczowe narzędzie w procesie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Odbywa się to m.in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania i walidacji rezultatów projektów innowacyjnych.

Członkowie Sieci mają możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, ekspertami i projektodawcami oraz czerpania inspiracji z dobrych praktyk zarówno w zakresie innowacyjnych rozwiązań, jak też np. metodyk zarządzania projektami. Ważnym elementem nauki jaką dają Sieci jest też wyciąganie wniosków z błędów i porażek w realizacji projektów oraz wzajemne wsparcie umożliwiające wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań. Uczestniczenie w pracach Sieci Tematycznych umożliwia także realny wpływ na zmianę polityk w danym obszarze.

Do zadań Sieci Tematycznych należy w szczególności:

1) Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST),

2) Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST),

3) Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjentów realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki (np. poprzez spotkania, seminaria, interaktywne fora, konsultacje on-line, wizyty studyjne itd.),

4) Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL (np. inicjowanie oraz organizacja wykładów otwartych i seminariów, organizacja spotkań, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych w ramach projektów innowacyjnych rozwiązań),

5) Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi (osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie centralnym lub regionalnym) (np. poprzez spotkania w ramach komisji parlamentarnych, grup roboczych przy władzach samorządowych , spotkania z decydentami itp.),

6) Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST),

7) Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).

Więcej informacji o działalności Sieci Tematycznych można znaleźć na stornie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej (www.kiw-pokl.org.pl).

Wyższa Szkoła Logistyki jest członkiem Krajowej Sieci Tematycznej w ramach projektu „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji”. Biorąc pod uwagę fakt, że w KST są projekty ukierunkowane na podobne kwestie co projekt WSL – będą podejmowane działania integrujące środowisko. Nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami będzie podejmowane w ramach budowy SIECI BENEFICJENTÓW. Dzięki temu beneficjenci będą wzajemnie się wspierać podczas realizacji projektów oraz po ich zakończeniu. Istotne znaczenie ma tutaj również fakt wzajemnego wsparcia działań upowszechniających efekty projektów.

PROJEKTY KONKURSOWE INNOWACYJNE
PRZYJĘTE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU W 2009r
Priorytet III PO KL

nazwa beneficjenta: Politechnika Warszawska

opis projektu: Innowacyjna metoda nauczania matematyki w liceach ogólnokształcących oparta o wirtualną rzeczywistość z elementami interaktywnymi (podróż po 6 wyspach archipelagu), metoda oparta na grze i pracy grupowej, aktywne włączenie do gry nauczyciela.

nazwa beneficjenta: PWN.pl sp. z o.o., Wrocław; partner: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół ponadgimnazjalnych: nowatorskie program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dostosowane do trendów europejskich, opracowanie portalu przedsiębiorczości, gier symulacyjnych i zarządczych, e-podręczników; program dostosowany do specyfiki trzech typów szkół: LO, techników i ZSZ.

nazwa beneficjenta: Akademia Podlaska w Siedlcach

opis projektu: Program nauczania w zakresie przedmiotu chemia w szkołach ponadgimnazjalnych nakierunkowanego na zajęcia praktyczne poza murami szkoły, utworzenie sieci Centrów Chemicznego Kształcenia Praktycznego (laboratoria w szkołach wyższych).

nazwa beneficjenta: Politechnika Gdańska, partner: Young Digital Planet S.A. w Gdańsku

opis projektu: Stworzenie innowacyjnych narzędzi do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych: przygotowanie szeregu wirtualnych e-doświadczeń przeprowadzanych przez uczniów w formie elektronicznej.

nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

opis projektu: Stworzenie interaktywnej platformy e-matura do podnoszenia, wyrównywania, sprawdzania wiedzy w zakresie matematyki, jednocześnie umożliwiającej przeprowadzenie egzaminu maturalnego z tego przedmiotu on-line.

nazwa beneficjenta: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

opis projektu: produkt dla klas 4-6 szkół podstawowych i dla gimnazjów; nauczanie przedmiotów przyrodniczych w nowatorski sposób: wykorzystanie metody „Questioning the Author” (aktywne słuchanie), platformy e-learningowej z wirtualną nauczycielką- awatarem.

nazwa beneficjenta: Young Digital Planet S.A., partner: Politechnika Gdańska

opis projektu: Innowacyjny podręcznik elektroniczny do matematyki dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych z bogatym zasobem filmów i efektów multimedialnych wzbogacony o zasoby związane z logiką i egzegezą tekstu.

nazwa beneficjenta: Towarzystwo Produkcyjno – Handlowe sp. z o.o., Warszawa

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół ponadgimnazjalnych: nowatorski program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości składający się z części teoretycznej (treść lekcji) oraz praktycznej (gry strategiczne) + program szkolenia nauczycieli realizowany w formie e-learningu z wykorzystaniem telewizji internetowej.

nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg, partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

opis projektu: Opracowanie i wdrożenie nowych metod nauczania fizyki w szkole gimnazjalnej poprzez obserwację i eksperyment z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych – opis metody w formie podręcznika zawierającego wskazówki jej stosowania, przykładowe scenariusze zajęć oraz karty pracy ucznia.

nazwa beneficjenta: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie; partner: Uniwersytet Szczeciński

opis projektu: Narzędzia do nauczania technologii informacyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych: centra e-learningowe przy wojewódzkich zakładach doskonalenia zawodowego, platforma e-learningowa wraz z systemem komunikacji międzyszkolnej, technika prowadzenia zajęć mieszanych.

nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

opis projektu: Opracowanie i wdrożenie w gimnazjach innowacyjnych rozwiązań programowych i metodycznych umożliwiających uczniom wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w uczeniu się przedmiotów matematycznych i przyrodniczych (matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia) poprzez scenariusze lekcji, szkolną platformę e-learningową i szkolenie nauczycieli; Multimedialne Mobilne Centrum Dydaktyczne.

nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”; partner: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

opis projektu: narzędzia wspomagające nauczanie przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych: 1) kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej wraz z narzędziami elektronicznymi, podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli i filmem instruktażowym 2) elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego

nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego; partner: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

opis projektu: Narzędzie – zintegrowany program blokowego nauczania INTERBLOK do nauczania w gimnazjum przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki wraz z produktami pośrednimi: programem certyfikowania nauczycieli, instrukcją pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, scenariuszami zajęć interdyscyplinarnych (projekty eksperymentalne), propozycjami problemów badawczych do samodzielnego rozwiązania przez ucznia, prototypami urządzeń, grą ekonomiczną, edukacyjnym portalem internetowym.

nazwa beneficjenta: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej we Wrocławiu, partner: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

opis projektu: Wdrożenie w liceach metody nauczania i uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez uczenie się wyprzedzające z intensywnym wykorzystaniem platformy edukacyjnej (innowacja w obszarze procesu uczenia się i nauczania), scenariusza zajęć (15) z wykorzystaniem metody projektowej, problemowej oraz dyskusji w zakresie przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia; multimedialne materiały dydaktyczne

nazwa beneficjenta: Nowa Era sp. z o.o., partner: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podkarpackie

opis projektu: Innowacyjny program kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o prowadzenie wirtualnej firmy konkurującej na wirtualnym rynku.

nazwa beneficjenta: Fundacja Nauka i Wiedza, partner: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

opis projektu: Innowacyjne narzędzie dostępne w internecie bazujące na metodzie „learning by doing”, które będzie pozwalało przygotowywać materiał dydaktyczny w atrakcyjny, urozmaicony sposób (wykorzystując metody ICT, animacje, filmy, grafikę).

nazwa beneficjenta: Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mające na celu podniesienie atrakcyjności nauczania matematyki poprzez organizację Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła”, akcja zadań w magicznej krainie Kwadratolandii (nietypowa fabuła przygody), tworzenie w szkołach ELITMAT TEAM – drużyn elitarnej matematyki., ELITMAT LEADER – szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania matematyki, wymiar ELITMAT SPACE – portal matematyczny dostępny dla wszystkich.

nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

opis projektu: Innowacyjny program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, e-podręcznik multimedialny dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych (na płycie CD/DVD), e-learningowy program szkoleniowy dla nauczycieli.

nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. Jarosław Jastrzębski, Krystyna Tischner, Ireneusz Tracz; partner: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor

opis projektu: Kompleksowy program w zakresie rozwijania umiejętności dokonywania wyboru własnej drogi edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe) oraz rozwijania własnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (przedostatnie klasy z każdego etapu); narzędzia dostosowane do wieku uczniów: panele eksperckie on-line, videokonferencje, portale tematyczne, rozwijanie przedsiębiorczości – symulacje, programy „Młody doradca zawodowy”, „Młody przedsiębiorca”, „Młody inwestor”, „Młody w administracji”.

nazwa beneficjenta: Gmina Gorlice / Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice

opis projektu: Narzędzia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) w trybie pracy pozalekcyjnej: platformy e-lerningowe w szkołach, zajęcia wyjazdowe, kontakt z uczelniami, wymiana doświadczeń między szkołami, praca metodą projektu.

nazwa beneficjenta: Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe sp. z o.o., Wrocław; partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, SGS Eko-projekt sp. z o.o.

opis projektu: 3 żywioły” innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania metodą projektu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (projekty ekologiczne jako wieloaspektowe zadanie badawcze).

nazwa beneficjenta: Centrum Promocji Podlasia, partner: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

opis projektu: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych ze scenariuszami zajęć, pytaniami do sprawdzianów. Ponadto stworzenie instrukcji wskazującej metody dydaktyczne w celu przeprowadzenia eksperymentu naukowego(wraz z instruktażową płytą CD).

nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Bohdan Orłowski, partner: Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny)

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych mające na celu podniesienie atrakcyjności nauczania matematyki poprzez zastosowanie metody tutoringu rówieśniczego oraz piktogramów Asylco (komunikatów wizualnych, prezentacji ikonicznych), które podnoszą umiejętność abstrakcyjnego myślenia i umiejętności komunikacyjne.

nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

opis projektu: Stworzenie nowoczesnej, scentralizowanej platformy e-learningowej udostępniającej materiały dydaktyczne (konspekty lekcji, filmy z wypraw naukowych, kursy e-learningowe) z zakresu geografii, chemii, fizyki, informatyki i jęz. angielskiego, przygotowywane przez pracowników naukowych Instytutów PAN, skierowane do wszystkich szkół na terenie Polski. Ponadto powstaną płyty multimedialne z wersją demo platformy, podręcznik metodyczny dot. e-learningu dla nauczycieli, przyrodniczy portal internetowy.

nazwa beneficjenta: EKSPERT – SITR sp. z o.o. w Koszalinie; partner: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

opis projektu: opracowanie i wdrożenie w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym praktycznego programu nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii (nowa tematyka) – modele praktyczne budowane przez uczniów zorganizowanych w tzw. grupy energetyczne.

nazwa beneficjenta: Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe sp. z o.o., Wrocław; partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, SGS Eko-projekt sp. z o.o.

opis projektu: „3 żywioły” innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania metodą projektu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (projekty ekologiczne jako wieloaspektowe zadanie badawcze).

nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

opis projektu: Pakiet narzędzi do wykorzystania na lekcjach z zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: edukacyjna gra symulacyjna Wirtualny Doradca i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, scenariusze lekcji, dostęp do kursu dot. zakładania własnej działalności prowadzonego przez partnera zagranicznego.

nazwa beneficjenta: ECORYS Polska sp. z o.o., Warszawa

opis projektu: Innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym z użyciem ICT i metody projektowej w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla szkół gimnazjalnych.

nazwa beneficjenta: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Poznaniu

opis projektu: Opracowanie podręcznika z opisem metod, technik, narzędzi i wzorcowych konspektów scenariuszy zajęć oraz portalu WEB 2.0, będącego platformą edukacyjną z funkcją tutorialno-repozytoryjną i z bazą implementacji dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki z tych szkół.

nazwa beneficjenta: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie; partner: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

opis projektu: Opracowanie innowacyjnego programu nauczania do przedmiotu „ekonomia w praktyce” wraz z materiałami dydaktycznymi dla szkół ponadgimnazjalnych bazującego na praktyce, działalność miniprzedsiębiorstw uczniowskich w formie organizacyjnej spółki jawnej.

nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Międzynarodowej – Wrocław

opis projektu: Innowacyjne, przetestowane programy nauczania i metody pracy wspierające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (7 kompleksowych zestawów programów nauczania dla uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej do matury opartych na ścisłej współpracy z psychologami), zaadaptowanie rozwiązań z Obwodu Leningradzkiego.

nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. Jarosław Jastrzębski, Krystyna Tischner, Ireneusz Tracz; partner: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor

opis projektu: Kompleksowy program w zakresie rozwijania umiejętności dokonywania wyboru własnej drogi edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe) oraz rozwijania własnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (przedostatnie klasy z każdego etapu); narzędzia dostosowane do wieku uczniów: panele eksperckie on-line, videokonferencje, portale tematyczne, rozwijanie przedsiębiorczości – symulacje, programy „Młody doradca zawodowy”, „Młody przedsiębiorca”, „Młody inwestor”, „Młody w administracji”

nazwa beneficjenta: Gmina Lublin, partner: UMCS w Lublinie, partner: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

opis projektu: Opracowanie i wdrożenie 40 scenariuszy interaktywnych lekcji dla liceów ogólnokształcących zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki, pojedynczy scenariusz ma łączyć elementy wszystkich przedmiotów.

nazwa beneficjenta: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

opis projektu: Opracowanie i wdrożenie Kompleksowego Systemu Kształcenia Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy dla IV etapu edukacyjnego w zakresie nauczania przedsiębiorczości zawierającego m.in. innowacyjny algorytm ustalający ścieżkę uwzględniającą indywidualne predyspozycje ucznia, wprowadzenie do nauczania przedsiębiorczości systemu informatycznego opartego na technologiach sztucznej inteligencji, model uczenia się przez praktykę.

nazwa beneficjenta: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

opis projektu: Opracowanie nowej metodyki nauczania chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, obejmującej modernizację programu nauczania, wzbogacenie środków dydaktycznych poprzez wizualizacje, powiązanie nauczanych treści z praktyką, wprowadzenie metod aktywizujących uczniów, zwiększających kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

nazwa beneficjenta: Politechnika Koszalińska

opis projektu: Wzbogacenie systemu nauczania i podniesienie jakości nauczania w ramach przedmiotu fizyka dla uczniów klas I-III liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie podczas zajęć w szkołach filmów i gier interaktywnych (100) – narzędzia niestosowanego dotąd wobec wybranej grupy docelowej.

nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna, partner: Uniwersytet Opolski

opis projektu: Opracowanie 5 programów nauczania fizyki dla gimnazjum, LO, technikum, liceum profilowanego oraz szkoły zawodowej wraz ze scenariuszami zajęć. Programy zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej oraz wydane w formie skryptów i podręcznika z płytą DVD.

nazwa beneficjenta: Eurolink-Elbląskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych, partnerzy: Uniwersytet Gdański

opis projektu: Stworzenie Zintegrowanego Programu Nauczania i Oceniania nowego przedmiotu: Zajęcia Praktyczno-Badawcze, w klasach 5 i 6 SP oraz 1-3 gimnazjum. Ponadto stworzenie wielojęzycznej, wielopoziomowej Interaktywnej Platformy Internetowej umożliwiającej prowadzenie zajęć z zastosowaniem najnowszych technologii (WEB 2.0). Ponadto połączenie ZPNiO z IPI.

nazwa beneficjenta: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Junior Achievement Foundation, partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Bull Design Michał Korkosz

opis projektu: Stworzenie interaktywnego, komputerowego programu edukacyjnego z multimedialnym pakietem dydaktycznym (120 zadań edukacyjnych) dla uczniów i nauczycieli gimnazjum, dostępnego na platformie internetowej.

nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

opis projektu: Działania nakierowane na wsparcie uczniów gimnazjów i liceów; opracowanie Kompleksowego Modelu Kształtowania Kompetencji Kluczowych obejmujący system diagnozy kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie matematyki, ICT, przedsiębiorczości), system monitorowania rozwoju kompetencji, system motywowania uczniów, innowacyjne pomoce i materiały dydaktyczne (np. scenariusze lekcji nieszablonowych, e-learning, gry strategiczne).