Krajowa sieć tematyczna

Projekt ze względu na swój innowacyjny charakter stał się częścią inicjatywy mającej na celu wspieranie realizacji tego typu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obszar tematyczny realizacji projektu spowodował objęcie go pomocą Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i szkolnictwo wyższe.

Sieci Tematyczne stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne, a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwia uwzględnienie różnych punktów widzenia, a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych.

Udział w pracach Sieci Tematycznej przedstawiciela personelu realizującego projekt jest bardzo istotny dla planów włączenia tworzonej innowacyjnej metody kształcenia do głównego nurtu polityki oświatowej. Chęć rozpowszechnienia idei wirtualnego współużytkowania przez wiele szkół, niedostępnego dla nich dotąd oprogramowania do realizacji laboratoriów zawodowych, oraz przyjęcia idei tej jako standard kształcenia, będzie wymagała przekonania do tego pomysłu bardzo wielu osób. Począwszy od samych uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a skończywszy na przedstawicielach organów władzy samorządowej i państwowej. Dlatego też, każde forum wymiany informacji jest bardzo cenne dla dyfuzji innowacji i powszechnego wykorzystania Wirtualnych Laboratoriów.Sieci Tematyczne to zarówno forum wymiany doświadczeń oraz oceny rezultatów przedsięwzięć innowacyjnych, jak również kluczowe narzędzie w procesie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Odbywa się to m.in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania i walidacji rezultatów projektów innowacyjnych.

Członkowie Sieci mają możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, ekspertami i projektodawcami oraz czerpania inspiracji z dobrych praktyk zarówno w zakresie innowacyjnych rozwiązań, jak też np. metodyk zarządzania projektami. Ważnym elementem nauki jaką dają Sieci jest też wyciąganie wniosków z błędów i porażek w realizacji projektów oraz wzajemne wsparcie umożliwiające wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań. Uczestniczenie w pracach Sieci Tematycznych umożliwia także realny wpływ na zmianę polityk w danym obszarze.

Do zadań Sieci Tematycznych należy w szczególności:

1) Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST),

2) Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST),

3) Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjentów realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki (np. poprzez spotkania, seminaria, interaktywne fora, konsultacje on-line, wizyty studyjne itd.),

4) Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL (np. inicjowanie oraz organizacja wykładów otwartych i seminariów, organizacja spotkań, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych w ramach projektów innowacyjnych rozwiązań),

5) Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi (osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie centralnym lub regionalnym) (np. poprzez spotkania w ramach komisji parlamentarnych, grup roboczych przy władzach samorządowych , spotkania z decydentami itp.),

6) Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST),

7) Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).

Więcej informacji o działalności Sieci Tematycznych można znaleźć na stornie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej (www.kiw-pokl.org.pl).

Wyższa Szkoła Logistyki jest członkiem Krajowej Sieci Tematycznej w ramach projektu „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji”. Biorąc pod uwagę fakt, że w KST są projekty ukierunkowane na podobne kwestie co projekt WSL – będą podejmowane działania integrujące środowisko. Nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami będzie podejmowane w ramach budowy SIECI BENEFICJENTÓW. Dzięki temu beneficjenci będą wzajemnie się wspierać podczas realizacji projektów oraz po ich zakończeniu. Istotne znaczenie ma tutaj również fakt wzajemnego wsparcia działań upowszechniających efekty projektów.

PROJEKTY KONKURSOWE INNOWACYJNE
PRZYJĘTE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU W 2009r
Priorytet III PO KL