O Laboratrium

Celem zajęć w laboratorium logistyczno-spedycyjnym jest nabycie praktycznych umiejętności, bazujących na wiedzy ujętej w takich przedmiotach jak: „Podstawy logistyki” „Transport i spedycja” oraz „Ekonomika logistyki”. Uczniowie zapoznają się z warunkami pracy na typowych dla absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

Moduł programowy kształcenia w zawodzie technik logistyk – pobierz
Moduł programowy kształcenia w zawodzie technik logistyk w oparciu o Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe / Technik logistyk 333107 / CZĘŚĆ I: PODEJŚCIE MODUŁOWE / CZĘŚĆ II: PODEJŚCIE PRZEDMIOTOWE

Zajęcia mają kształtować umiejętności łączenia teorii z praktyką i utrwalenie dotychczas nabytych wiadomości, wyrobić u uczniów umiejętność samodzielnego i właściwego stosowania przepisów. Realizując program zajęć w laboratorium, klasę należy podzielić na kilkuosobowe zespoły. Zajęcia powinien prowadzić doświadczony nauczyciel, posiadający doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Uczniowie, przystępując do ćwiczeń, mają obowiązek teoretycznego przygotowania się, zgodnie z podanym przez nauczyciela zakresem materiału nauczania.

Do zajęć powinni przystąpić uczniowie wykazujący odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej. Na zajęciach nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe formułowanie wniosków oraz na precyzyjne posługiwanie się językiem zawodowym.

W trakcie wykonywania ćwiczenia nauczyciel wystawia ocenę cząstkową, uwzględniając:
– poziom wiedzy ucznia wynikający z odpowiedzi na dodatkowe pytania zadawane przez prowadzącego,
– zaangażowanie i samodzielność w dochodzeniu do wniosków,
– umiejętność pracy w grupie.

Ocena całkowita składa się z następujących ocen cząstkowych:
– za sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczeń,
– za realizację ćwiczenia wg kryteriów podanych powyżej,
– za sprawozdanie z ćwiczenia symulacyjnego, w którym ocenie podlegają: przebieg badań, prawidłowość wykonanego ćwiczenia, opracowanie wyników ćwiczenia, prawidłowość wniosków i ogólna estetyka sprawozdania.

Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia za poszczególne ćwiczenia. Ocena ta powinna uwzględniać realizację poszczególnych celów kształcenia. Wymagane jest ponadto wykonanie wszystkich ćwiczeń.